Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Plovdiv in Bulgaria

Plovdiv is one of the oldest cities in Europe. Plovdiv was given different names throughout its long history - Eumolphias, Philippoupolis, Pulpudeva, Trimontium, Paldin, Filibe. The city is located on the banks of the Maritsa river.
Plovdiv is the second largest city in Bulgaria. It's an important economic, transport, cultural and educational centre. Plovdiv is host to economic and cultural events such as the International Fair, the theatrical festival "A stage on a crossroad" and others. There are Ancient Theatre, Roman Stadium. The city is a starting point for trips to places in the region such as Backovo Monastery, Pamporovo, Hisarya, Rodopi mountain. Plovdiv Sports Complex is the biggest in Eastern Europe. The city is surrounded by seven hills. Because of these seven hills Plovdiv is often referred as "The city of the seven hills"

by Aleksandar Spasov and Hristo Hristov-5th grade
ПЛОВДИВ

Пловдив е един от най-старите градове в Европа. Пловдив е имал различни имена през дългата си история - Филипополис, Пулпудева, Тримонциум, Пълдин, Филибе. Градът се намира на бреговете на река Марица. Пловдив е вторият по големина град в България. Тои е важен икономически, културен и образователен център. Домакин е на икономически и културни събития като Международния панаир, Театралния фестивал "Сцена на кръстопът" и др. Тук се намира Античния театър, Римският стадион. Градът е начална точка за пътуване до различни места в региона, като Бачковския манастир, Пампорово, Хисаря, планината Родопи. Пловдивският спортен комплекс е най-големият в Източна Европа. Градът има седем тепета. Заради тях той често е наричан "Градът на седемте тепета".
Александър Спасов и Христо Христов -5а клас


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου