Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Reading Books and Using Internet

Comparison of Reading Books and Using of Internet

Reading is one of the basic sources of education life supplying people a great chance to gain knowledge on certain subjects.  Reading a book is not only a source which makes people learn things universally but also an activity which prompts emotional world of the human being and makes people develop a character.
Drop in reading and tendency to literary genres except for the ones being read at schools and certain situations can be tied to the increase in using Internet in Turkiye. The new generation divest themselves of the fresh smell of a new printed book with the poliferation of Internet.  By the means of Internet, information gathering ways are getting easier. The easier it gets, the more desirable Internet becomes.
As far as I’m concerned, the opinions on this subject can be seen in two different ways. Some people assume that reading especially on a book can not even compared to using Internet. They find reading more enjoyable than Internet. And they feel that learning on reading a book is a special feeling as they grow up with books. But on the contrary, some people think that using Internet is quite a sufficient way to learn things, they find it both useful and easy. And also, Internet is really reachable for anyone in the world. With these different ideas, it will be beter to think on the subject on both sides.

Generally, Internet is a learning source which is accepted by so many people in a very little time. It can not be denied that people can gather information on Internet on many subjects. And they do not have to pay any money for the information they get and also, they can save the information. Searching and classification the information can be easier to make on Internet. And so, Internet is the first source when a student needs to make a search on a certain subject coming into his mind, before library.

If we focus on the subject about searching on internet, reading on a book means a great concentration and saving time for the book. Comparing to the searches on Internet, reading and searching from books is harder. But we should be exactly sure about the certainity of the information we find on Internet. Since anyone can put information on Internet, we should make sure we find the true information. Especially on some subjects such as health, animals, herbal world, we could not probably know if the information is true or not. But we can absolutely find a book written by an expert on his subject and gather information from the book. And that kind of a search totally has certain information inside.

Internet is not a source only for information and some useful information. It is also a communication device among people, quite a widespread one. And this causes a loss of time when someone has to work and search on internet. But when a person decides to search only on books, he should be totally into books and so that he can only focus on the work he is on.
Except from all these, reading a book is a really enjoyable and a resting activity. From the point of literary genres, novels, poetry books, essays, story books are people’s best friends from all ages. People can rest and forget about daily life problems while reading, improve their emotional and thinking minds and also their imaginations.

Considering these reasons, when new generation slightly forgets reading books, poets, writers and people who are producing these kind of things will also forget writing and publishing new things since it is also costly job.
No matter how confusing these ideas, we have to know that both reading and using Internet have its own benefits. When we use the both sources properly, that means we are gathering what we need when the time comes.
Of course when we improve themselves, we can be also sure about which source can be more beneficial for us, when we have the time and chance to think about it.

Merve Kılınçarslan, 16.

Türkiye'de kitap okuma ve internet kullanımı karşılaştırması

Kitap okumak yüzyıllardır süregelen, insanlara belli konularda bilgi birikimi sağlayan, eğitim ve öğretim hayatının temel kaynaklarından bir tanesidir. Kitap okumak sadece kitleler arası bilgi akışı sağlayan bir tür kaynak değil ayrıca roman, şiir, gibi edebi türlerin varlığıyla insanların duygu ve düşünce dünyalarını harekete geçiren, kişiye benlik kazandıran bir eylem. 

Temel durumlar ve okullarda özellikle okutulan kaynaklar dışında edebi türlere olan eğilimin düşüşe geçmesi Türkiye’de özellikle internet kullanımına bağlanabilir. İnternetin kullanımının yaygınlaşmasıyla, bilgi edinme yollarının daha da basitleşmesiyle, özellikle genç nesil, kitap yapraklarından ve yeni basılmış bir kitabın taze kokusundan mahrum ediyorlar kendilerini.
Bu konudaki görüşler anladığım kadarıyla ikiye ayrılıyor. Kimi insanlar kitap okumanın, kitap okumaktan alınan zevkin ve öğrenme hissinin internetten bilgi edinmekle kıyaslanamayacağını, kitap okumanın internet kullanmak dışında özel bir his olduğunu düşünürken, kim insanlar da internetin, kitap okumaya oranla daha basit, daha yararlı ve herkes tarafından ulaşılabilir bir yol olduğunu düşünüyor. Bu bağlamda konuyu iki taraf açısından da değerlendirmek yararlı olacaktır.
İnternet, genel anlamda çok kısa bir süre içerisinde ve çok hızlı bir biçimde çok daha geniş kitlelere ulaşmış bir bilgi edinme kaynağı. İnkâr edilemez ki internet üzerinden çok fazla konu hakkında, çok derin bilgiler edinilebilir, bu bilgilere çok büyük maliyetler harcamadan ulaşılabilir ve saklanabilir. Araştırma ve sınıflandırma anlamında internetin kişilere büyük yararları olacaktır ve özellikle araştırma yapması gereken öğrencilerin kitaplardan, kütüphanelerden önce başvuracağı ilk kaynaktır.
Kitaplardan araştırmak ve özellikle kitap okumak açısından bakacak olursak, kitap okumak, belli bir zaman ayırmak, bütün bir konsantrasyonla kitaba odaklanmak anlamına gelmekte. Araştırma ve sınıflandırma yapmanın internet üzerinden yapılacak araştırmalara kıyasla daha güç olduğu da doğrudur. Ancak bilinmelidir ki bir takım konular üzerinde internet üzerinden yapılan araştırmaların doğruluğu ve kesinliğinden tam olarak emin olunamayabilir. Sağlık, bitkiler, hayvanlar gibi konular üzerinde araştırma yapan bir kişi tamamen bilgi eksikliğinden dolayı yanlış bir kaynaktan yaptığı bir araştırmayı tamamen doğru olduğunu düşünerek sunabilir ve bu da bir yanılgı anlamına gelir. Oysa ki böylesi bir konuda uzman bir kişi tarafından yazılmış bir kaynaktan yapılan bir araştırma, tamamen doğru bilgiler içerebilir.
İnternet, yalnız bilgi ve yararlı konular için kullanılan bir kaynak olmadığından, aynı zamanda bir kitle iletişim aracı olarak sayılabileceğinden dolayı konsantrasyon kaybına yol açabilir. Böyle durumlarda internet üzerinden çalışan ve araştırma yapan insanların kimi zaman vakit kaybına uğramasına yol açabilir. Ancak kitaplardan araştırmalar yapan ve bilgi edinmeye uğraşan bir kişi, yalnızca kitapla muhatap olacağından dolayı tamamen çalışmasına yoğunlaşabilir.

Konuyu yalnızca araştırma ve bilgi edinme açısından ele almazsak, kitap okumak tüm bunların dışında oldukça keyifli ve dinlendirici bir aktivitedir. Edebi türler açısından bakılırsa, romanlar, şiir kitapları, denemeler, hikaye kitapları, çocukluktan yaşlılığa kadar insanların en iyi arkadaşı olagelmiştir. İnsanlar kitap okuyarak hem kafalarını boşaltabilir, hem de duygusal ve düşünsel dünyalarını geliştirebilir, hayal güçlerini farklı boyutlara taşıyabilirler.
Bu sebeple yeni nesil kitap okumaktan uzaklaştıkça yeni yazarların, şairlerin ve üreten insanların körelmesi, özellikle kitap yazmak ve yayımlamak gibi oldukça masraflı işlerden uzak kalacaklarını, üretmedikçe de mesleğe verecekleri emekten vazgeçecekleri düşüncesi kafaları karıştırmaktadır.
Karşıt görüşler her ne kadar birbiriyle çarpışsa da internet kullanımının da kitap okumanın da kesinlikle yararlı ve öğretici tarafları olduğunu unutmamak gerekir. İki kaynağı da yerinde ve düzgün kullandığımızda hepsinden yeterince yararlanıyoruz, almamız gereken şeyleri alıyoruz demektir.
Tabi ki kendimizi geliştirerek, yararlarını ve zararlarını bilerek ve öğrenerek kullandığımızda hangi zamanda hangi kaynağın bize daha büyük yarar sağlayacağını da bilebiliriz.
Merve Kılınçarslan, 16.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου