Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

BULGARIA: my country

Bulgaria is a small country in south-east Europe.
Its ancient history, unique folklore and amazing nature make you love Bulgaria deeply and from the bottom of your heart.
Our land keeps the footprints left by Thracians, Romans, Byzantines, Proto-Bulgarians and Slavs.
There are well-preserved historical monuments like the Thracian Tomb in Kazanlak, The Roman theatre in Plovdiv, the Madara Horseman, Rulers’ castles, numerous monasteries, churches and architectural-ethnographic complexes.
This exciting historical spirit is combined with unique nature. Bulgarian land shaft attracts with its variety:  alpine landscapes of the Rila and Pirin mountains, sunny summer days at the Black sea, hot mineral springs, turbulent waterfalls, deep caves, the Valley of Roses and so on.
Our history, nature and culture make Bulgaria part of the world’s cultural heritage. 
Azova Gergana – 6th  grade


Моята Родина
България е малка страна в югоизточна Европа.
Древната й история, уникалният й фолклор и неповторима природа те кара да я обичаш дълбоко и с цялото си сърце.
Нашата земя пази следи, оставени от траки, римляни, византийци, прабългари и славяни.
Добре запазени са Тракийската гробница в Казанлък, Римският театър в Пловдив, Мадарският конник, дворци и крепости на владетели, многобройни манастири, църкви, архитектурно-етнографски комплекси.
Този вълнуващ исторически дух е съчетан с уникална природа. Привлекателна със своето многообразие: алпийските пейзажи на Рила и Пирин, слънчевото лято на Черно море, топлите извори, буйните водопади, дълбоките пещери, долината на розите.
Историята, природата и културата правят България част от световното културно наследство.

  Гергана Азова – 6 клас
        


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου