Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Violations of HR - ImmigrantsEmigration is the act of leaving one's country or region to   settle in another.  It is the same as immigration but from the perspective of the country of origin.
Human movement in general is termed migration.
 The problem of migration has two aspects. On the one hand immigrants arrive in Greece and cause a number of problems, such us:
  •  Consolidation of racism
  • Outbreak of violence
  • Worsening the unemployment problems of locals
  •  Heterogeneity of the population.
 On the other hand, nowadays young Greeks migrate abroad in pursuit of a better life.

Immigrants in Greece often have some of their basic rights violated. These belong to the human rights listed in the Universal Declaration of Human Rights, and are the right to a nationality, to life, to education, to a safe place to live.


Analytically, many of the following immigrant’s rights are often violated in contrast to the Universal Declaration!

#1: We are all born free and equal
#2: Without discrimination
#3: We are entitled to the right of life
#8: Our human rights are protected by law
#9: No unfair detainment
#12: We are entitled to the right of privacy
#13: of freedom of move
#14: to the right of a safe place of live
#21: of democracy
#22: of social security
#23: and work
#25: of food, shelter
#26: and education.


According to research data, the vast majority (79.3%) of respondents believe that the number of immigrants in Greece is very great;  more than 50% of Greeks believe that the presence of immigrants is a threat to the country, although the same percentage of Greek people interacts and communicates daily with them.
Aggeliki Basiliki A. B1,
Alexandra K. B1,
Pavlina K. B1,
Olga M. B2.

Ο όρος ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες.

Το πρόβλημα της μετανάστευσης έχει δύο πτυχές:

Από την μια μεριά οι μετανάστες καταφτάνουν στην Ελλάδα και είναι υπαίτιοι πλήθους προβλημάτων, όπως:
·        φαινόμενα ρατσισμού
·        έκρηξη βίας
·        επιδείνωση της ανεργίας των ντόπιων
·        ανομοιογένεια στον τοπικό πληθυσμό.

Από την άλλη πλευρά, σήμερα οι νέοι Έλληνες μεταναστεύουν στο εξωτερικό σε αναζήτηση καλύτερης ζωής.

Στην Ελλάδα τα δικαιώματα των μεταναστών συχνά παραβιάζονται, καίτοι προστατεύονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που η Ελλάδα έχει επικυρώσει.

Τέτοια δικαιώματα είναι: το δικαίωμα στην ιθαγένεια, στη ζωή, στην εκπαίδευση, στις ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης.
Αναλυτικά τα δικαιώματα των μεταναστών που συχνά παραβιάζονται σε αντίθεση με την Οικουμενική Διακήρυξη είναι:


Άρθρο #1: Όλοι έχουμε γεννηθεί ελεύθεροι και ίσοι
Άρθρο #2: Χωρίς διακρίσεις
Άρθρο #3: Όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή
Άρθρο #8: Τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται από τον Νόμο
Άρθρο #9: Όχι στην άδικη προσωποκράτηση
Άρθρο #12: Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και προστασία αυτής
Άρθρο #13: Δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση από τόπο σε τόπο
Άρθρο #14:  Δικαίωμα για αίτηση πολιτικού
ασύλου
Άρθρο #21: Δικαίωμα στη δημοκρατία
Άρθρο #22: Δικαίωμα στη κοινωνική ασφάλεια
Άρθρο #23: Δικαίωμα στην εργασία
Άρθρο #25: Δικαίωμα  στέγης και επαρκούς τροφής 
Άρθρο #26: Δικαίωμα στην εκπαίδευση
.

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας η συντριπτική πλειονότητα (79,3%) των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο αριθμός των μεταναστών στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλος, περισσότεροι του 50% των Ελλήνων θεωρούν την παρουσία των μεταναστών απειλή για τη χώρα, αν και    αντίστοιχος αριθμός συναναστρέφεται καθημερινά με μετανάστες. 

Αγγελική-Βασιλική Α. Β1,
Αλεξάνδρα Κ. Β1,
 Παυλίνα Κ. Β1,
Όλγα Μ. Β2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου